202204.28

Bylos esmė

prašė priteisti iš atsakovo išlaidas už automobilio remontą (variklio pakeitimą). Ginčo automobilis iš ieškovės, kaip nesąžiningos valdytojos, atsakovo buvo išreikalautas vindikacinio ieškinio pagrindu kitoje byloje, nesprendus daikto remonto išlaidų atlyginimo klausimo. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė.

Kasacinio teismo išaiškinimai

Atsiskaitymai tarp savininko ir neteisėto daikto valdytojo vykdomi CK 4.97 straipsnio nustatytomis sąlygomis. Atsiskaitymų tarp neteisėto valdytojo ir išreikalavusio daiktą savininko apimtį lemia neteisėto valdytojo sąžiningumas ar nesąžiningumas. Vykdant atsiskaitymus grąžinant daiktą iš neteisėto valdymo, svarbu įvertinti ne tik valdytojo sąžiningumo (nesąžiningumo) faktą, bet ir nustatyti, ar įstatymų leidėjas, CK 4.97 straipsnyje reglamentuodamas tokius atsiskaitymus, susiejo juos su priešpriešinėmis daikto savininko ir buvusio daikto valdytojo teisėmis ir pareigomis.

Kasacinis nurodė, kad įstatymų leidėjas, CK 4.97 straipsnio 1 ir 2 dalyse apibrėždamas daikto savininko ir buvusio daikto valdytojo teisę reikšti tarpusavio priešpriešinius reikalavimus, nustatė laiko tarpą, už kurį daikto ir buvęs daikto valdytojas gali reikalauti atsiskaityti. CK 4.97 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata patvirtina, kad neteisėtas nesąžiningas valdytojas turi teisę reikalauti visą neteisėto valdymo laikotarpį padarytų dėl daikto būtinųjų išlaidų atlyginimo, kurių nepadengė iš daikto gautos pajamos. Taigi nagrinėjamoje byloje pirmiausia turėjo būti nustatyta, ar ieškovės nurodytos automobilio variklio keitimo ir su tuo susijusios laikytinos būtinomis CK 4.97 straipsnio 2 dalies prasme, ir tik tada vertinti, ar jos patenka į tą laikotarpį, už kurį tokių išlaidų galima reikalauti, ir ar jos neturėtų būti vertinamos kaip padengtos iš daikto gautomis pajamomis.

Kasacinis atkreipė dėmesį, kad CK 4.97 straipsnis nepateikia vertinamųjų kriterijų, kuriais remiantis galėtų būti nustatytos daiktui būtinos išlaidos. Tačiau CK 4.10 straipsnyje įtvirtinta daikto išlaidų samprata. Pagal šio straipsnio 1 dalį daikto skirstomos į įprastines ir ypatingąsias.

Kasacinis pažymėjo, kad parduodant automobilį ieškovei buvo visiškai akivaizdu, jog automobilis negali būti naudojamas pagal paskirtį – jis buvo be variklio. Daikto vertės padidėjimas neturėtų būti esminis kriterijus, pagal kurį sprendžiama apie išlaidų pobūdį. Toks kriterijus yra poreikis (būtinumas), vertinant jį siekiamo tikslo aspektu, atlikti su daiktu susijusius tam tikrus darbus, kitus veiksmus, už kuriuos atlyginant patiriamos išlaidos. Kasacinio teismo vertinimu, sprendžiant, ar yra būtinosios (įprastinės), ar ypatingosios, lemiamą reikšmę turi jų paskirtis, vertinant šias išlaidas patyrusio asmens tikslo, dėl kurio tokios išlaidos buvo patirtos, aspektu. Nagrinėjamu atveju automobilio, kuris buvo įsigytas be variklio, vertės pakėlimas įdedant variklį ir atliekant kitus susijusius darbus, laikytinas ypatingosiomis išlaidomis, kadangi atsižvelgiant į ieškovės vykdomos ūkinės veiklos, kuri susijusi su naudotų automobilių perpardavimu, tikslus, ieškovė, įdėdama variklį ir atlikdama kitus darbus, turėjo tikslą padidinti automobilio vertę, kad jį pardavusi gautų naudos, t. y. padidinti iš daikto gaunamas pajamas.

Kasacinio teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje ieškovės patirtos automobilio variklio keitimo ir su tuo susijusios išlaidos nelaikytinos būtinosiomis ir atitinkamai priskirtinos ypatingosioms išlaidoms. Ieškovės patirtos tokio pobūdžio išlaidos CK 4.34 straipsnio prasme laikytinos daikto pagerinimu ir atitinkamai neteisėtam nesąžiningam valdytojui tokios išlaidos CK 4.97 straipsnio 2 dalies pagrindu negali būti atlyginamos.

Rezultatas

Taigi kasacinis konstatavo, kad teismai, nors ir netinkamai aiškindami materialiosios teisės normas, priėmė iš esmės pagrįstą sprendimą dėl išlaidų atlyginimo, kurį pakeisti nėra pagrindo. Taip pat nurodė, kad pateiktas išaiškinimas dėl daiktinės teisės normų, nustatančių atsiskaitymą grąžinant daiktą iš neteisėto nesąžiningo valdymo, nėra kliūtis ieškovei savo pažeistas teises ginti prievolinių teisių gynimo būdais, atitinkamai nukreipiant reikalavimus į pripažintos negaliojančia automobilio pirkimo–pardavimo sutarties šalį.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-71-943/2022

APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI teikia paslaugas ginčų sprendimo srityje

Sekite mūsų naujienas Facebook