Kas yra įmonių teisė?

Įmonių teisė – tai verslo teisės šaka, viena iš pagrindinių kontoros sričių, kuri iš esmės apima visus privačių juridinių asmenų, t.y. individualių įmonių, uždarųjų akcinių bendrovių, akcinių bendrovių, žemės ūkio bendrovių, viešųjų įstaigų ir asociacijų veiklos aspektus, pradedant juridinių asmenų steigimu, valdymu, įstatinio kapitalo didinimo bei mažinimo klausimais ir baigiant juridinių asmenų akcininkų ir kitų kolegialių organų susirinkimų sušaukimu, jų narių skyrimu bei atšaukimu.

Mūsų kontoros teisininkai specializuojasi smulkaus ir vidutinio verslo įmonių teisėje. Konsultuojame nuolatinius verslo klientus, jų vadovus ir savininkus įmonių teisės klausimais, o taip pat vykdome ir įgyvendiname atskirus projektus įmonių teisės srityje.

ŠIOJE SRITYJE GALIME ĮGYVENDINTI:imoniu teise, akcininku sprendimai, prekes zenklo registravimas, advokato paslaugos įmonių teisė, akciju pirkimar pardavimas

uždarųjų akcinių bendrovių steigimą
viešųjų įstaigų steigimą
asociacijų steigimą
mažųjų bendrijų steigimą
įmonių reorganizavimą jungimo būdu
įmonių reorganizavimą skaidymo būdu
įmonių pertvarkymą
įmonių atskyrimą
įmonių restruktūrizavimą
įmonių bankrotą
akcijų pirkimą-pardavimą (pranešimai akcininkams, akcininkų apskaita),
priverstinio akcijų pardavimo procedūras
– akcininkų sutarties parengimą
įmonių veiklos tyrimą
– įmonių teisinį auditą
– įmonių organų sprendimus ir kitus juridinių asmenų vidaus teisės aktus
– įmonių susiliejimus ir įsigijimus
įmonių įstatinio kapitalo didinimą
įmonių įstatinio kapitalo mažinimą
– įmonių pavadinimų keitimą
prekės ženklo registravimą

Dėl konsultacijų, dokumentų parengimo, atstovavimo, susisiekite telefonu +37064771764

Juridinius asmenis gali steigti fiziniai asmenys, taip pat kiti juridiniai asmenys. Steigėjai steigdami juridinį asmenį turi pasirūpinti: pavadinimu, buveinės adresu, kapitalo formavimu, jei jis privalo būti formuojamas.

Teikiame šias paslaugas:

Uždarąją akcinę bendrovę galima steigti per notarą arba internetu. Pasirinkus steigimą per notarą, steigimas užtrunka ilgiau ir kainuoja brangiau, tačiau ne visais atvejais uždarąją akcinę bendrovę galima steigti internetu. Steigiant uždarąją akcinę bendrovę steigėjas turi sugalvoti unikalų pavadinimą, atitinkanti juridinių asmenų pavadinimų sudarymo taisykles, pasirūpinti buveinės adresu, bei turėti ne mažesnę kaip 2500 EUR sumą įstatinio kapitalo formavimui.

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

 

Viešoji įstaiga (VšĮ) – pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą. Viešųjų įstaigų steigimas gali būti vykdomas internetu arba per notarą. Viešajai įstaigai netaikomi įstatinio kapitalo reikalavimai, steigėjų įnašai gali būti nedideli  (pvz. 100 EUR).

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Steigti asociaciją gali ne mažiau kaip 3 asmenys. Asociaciją, kaip ir kitų formų juridinius asmenis, galima steigti internetu arba per notarą. 

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Mažoji bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo – įmonė, kurios visi nariai yra fiziniai asmenys. Mažojoje bendrijoje gali būti ne daugiau kaip 10 narių. Mažosios bendrijos steigėjų gali būti ne daugiau kaip 10. Mažajai bendrijai įstatymas nenumato minimalaus įstatinio kapitalo. 

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Įmonės reorganizavimas – juridinio asmens (įmonės, bendrovės, įstaigos, organizacijos ar pan.) pabaiga, be likvidavimo procedūros. Reorganizavimas gali būti atliekamas jungimo ir skaidymo būdais. Juridinių asmenų jungimo būdai yra prijungimas ir sujungimas, skaidymo būdai yra išdalinimas, padalinimas. Reorganizavime gali dalyvauti tik tos pačios teisinės formos juridiniai asmenys, išskyrus įstatymų, reglamentuojančių atskiras juridinių asmenų teisines formas, nustatytas išimtis.Reorganizavimas gali būti atliekamas dviem būdais: jungimo ir skaidymo. Pertvarkymas - tai procedūra, kurios metu juridinis asmuo nėra likviduojamas, pakeičiama jo teisinė forma. Atskyrimas - tai procedūra, kurios metu nuo juridinio asmens atskiriama kapitalo bei įsipareigojimų dalis ir įsteigiamas naujas juridinis asmuo. 

Teikiame šias paslaugas:

Juridinių asmenų reorganizavimas jungimo būdu gali būti 1) prijungimas 2) sujungimas. Prijungimas – tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos.Sujungimas – tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos.

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

 

Juridinių asmenų reorganizavimas skaidymo būdu gali būti 1) išdalijimas 2) padalijimas. Išdalijimas – tai reorganizuojamo juridinio asmens teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims. Padalijimas – tai vieno reorganizuojamo juridinio asmens pagrindu įsteigimas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos.

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

 

Juridiniai asmenys gali būti pertvarkomi iš vienos formos į kitą, pvz. individuali įmonė gali būti pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę, ar mažąją bendriją. Po pertvarkymo juridinis asmuo išlieka, pasikeičia jo teisinė forma. 

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

 

Atskyrimas nuo juridinio asmens reiškia procesą, kurio metu vadovaujantis atskyrimo sąlygomis nuo įsteigto juridinio asmens atskiriama dalis ir jai priskirtų turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų pagrindu sukuriamas naujas vienetas – naujas juridinis asmuo.

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Juridiniai asmenys, turintys finansinių sunkumų, gali mėginti išsaugoti veiklą taikant restruktūrizavimo procedūrą arba bankrutuoti. Laiku priėmus tinkamą sprendimą dėl juridinio asmens tolimesnio likimo maksimaliai apsaugomi kreditorių, akcininkų ir juridinio asmens valdymo organų interesai. 

Teikiame šias paslaugas:

Juridinių asmenų restruktūrizavimo tikslas yra sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto.

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

 

Juridinio asmens bankroto procedūra gali būti vykdoma teismo tvarka arba ne teismo tvarka. 

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

 

Akcijos paprastai perleidžiamos pirkimo pardavimo sutartimi. Kai parduodami 25 procentai ar daugiau uždarosios akcinės bendrovės akcijų arba akcijų pardavimo kaina yra didesnė kaip keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų, pirkimo-pardavimo sutartis turi būti patvirtinta notaro. 

Teikiame šias paslaugas:

Akcijų pirkimo pardavimo-sutartis gali būti notarinė arba paprasta rašytinė. Notarinė forma privaloma kai parduodami 25 procentai ar daugiau uždarosios akcinės bendrovės akcijų arba akcijų pardavimo kaina yra didesnė kaip keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų. Kitais atvejais akcijas galima perleisti sudarius paprastos rašytinės formos sutartį. Reikia paminėti, jog akcininkas, ketindamas parduoti turimas akcijas, privalo pranešti apie tai įmonei, kuri savo ruožtu pranešimu informuoja kitus įmonės akcininkus ir pasiūlo jiems įsigyti parduodamas akcijas. Rengiame tiek notarinės formos, tiek ir paprastos rašytinės formas akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, pranešimus įmonėms, akcininkams. 

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Kai akcininkas nesąžiningai valdo įmonę, kiti akcininkai įstatymo numatyta tvarka gali kreiptis dėl nesąžiningam akcininkui priklausančių akcijų priverstinio pardavimo. Tokio tipo bylose yra privalomas advokato atstovavimas. 

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

 

Akcininkų sutartis padeda užkirsti kelią galimiems akcininkų ginčams ateityje, nustatyti pareigas, atsakomybę, pasitraukimo iš akcininkų tvarką ir kitus svarbius klausimus. 

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Teisinė juridinio asmens veiklos analizė gali padėti suinteresuotiems asmenims įgyvendinti sklandžią ir teisėtą juridinio asmens veiklą

Teikiame šias paslaugas:

Civilinio kodekso 2.125 straipsnyje išvardyti asmenys turi teisę prašyti teismo paskirti ekspertus, kurie ištirtų, ar juridinis asmuo, juridinio asmens valdymo organai ar jų nariai veikė tinkamai ir, jei nustatoma netinkama veikla, taikyti priemones, nurodytas Civilinio kodekso 2.131 straipsnyje.

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

 

Juridinio asmens teisinis auditas tai juridinio asmens sudarytų sandorių ir kitų dokumentų atitikties galiojantiems teisės aktams analizė. 

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Juridinių asmenų organai juridinį asmenį valdo priimamais sprendimais. Akcinių bendrovių įstatymas numato reikalavimus, taikytinus priimamiems juridinių asmenų organų sprendimams.

Teikiame šias paslaugas:

  • Bendrovės vadovo dokumentacijos rengimas
  • Bendrovės valdybos dokumentacijos rengimas
  • Bendrovės stebėtojų tarybos dokumentacijos rengimas
  • Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo dokumentacijos rengimas

Bendrovės vadovas rengia įsakymus, sprendimus, tvarko akcijų apskaitą ir rengia su tuo susijusią dokumentaciją ir ruošia kitus dokumentus. 

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Valdyba priima sprendimus svarbiais juridinio asmens valdymo klausimais, ruošia kitą dokumentaciją.

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Stebėtojų taryba priima sprendimus svarbiais juridinio asmens valdymo klausimais, ruošia kitą dokumentaciją.

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimus svarbiais juridinio asmens valdymo klausimais, ruošia kitą dokumentaciją.

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Verslas gali būti stiprinamas sujungiant du arba daugiau juridinių asmenų, taip pat prie veikiančio juridinio asmens prijungiant du ar daugiau juridinių asmenų.

Teikiame šias paslaugas:

  • Juridinių asmenų sujungimas
  • Juridinių asmenų įsigijimas

Du arba daugiau juridinių asmenų gali būti sujungti į vieną, tokiu atveju visos teisės ir pareigos po susijungimo pereina naujai įsteigtam juridiniam asmeniui. 

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Juridinio asmens įstatinis kapitalas gali būti didinamas arba mažinamas. Kapitalo didinimas gali būti atliekamas iš papildomų įnašų ir iš bendrovės lėšų, 

Teikiame šias paslaugas:

Juridinio asmens kapitalo didinimas gali būti atliekamas papildomais akcininkų įnašais arba bendrovės lėšomis (nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ir rezervų (išskyrus savų akcijų įsigijimo ir privalomąjį rezervus)).

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Juridinio asmens kapitalas gali būti mažinamas dėl šių tikslų:

1) vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;
2) siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas;
3) siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
4) kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Juridinių asmenų pavadinimai keičiami atliekant pakeitimus steigimo dokumentuose. Privaloma apie pavadinimo keitimą tinkamai informuoti juridinio asmens kreditorius.

Prekių ženklai registruoti Valstybiniame patentų biure, nacionaliniu, regioniniu arba tarptautiniu lygmeniu.

Teikiame šias paslaugas:

Juridinio asmens pavadinimas keičiamas laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų. Pavadinimas privalo atitikti juridinių asmenų pavadinimų sudarymo taisykles, neturi sutapti su jau įregistruotais pavadinimais ir/ar prekių ženklais.

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ

Prekių ženklai registruojami Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure vadovaujantis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymu.

DAUGIAU APIE PASLAUGĄ