Privatumo politika

Privatumo politika

APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI
Įmonės kodas 304980010
PVM mokėtojo kodas LT100012095419
Adresas Smalininkų g. 2-1, LT-44295 Kaunas

PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu, todėl šia privatumo politika (toliau – Politika) informuojame Jus apie asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjekto teises, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.
1.2. APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI, įmonės kodas 304980010, PVM mokėtojo kodas LT100012095419, adresas Smalininkų g. 2-1, LT-44295 Kaunas (toliau – APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI), renka asmens duomenis, kuriuos asmuo savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI, prisiregistravęs prie APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI internetinio puslapio ir tapęs registruotu vartotoju (kai tokią galimybę APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI suteikia), naudodamasis APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI internetiniu puslapiu.
1.3. Visi APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme, Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 bei kituose Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus reikalavimus.
1.4. APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI užtikrina, kad APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI tvarkomų asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

2. Sąvokos
2.1. Dokumente vartojamos sąvokos:
2.1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, visų pirma pagal tam tikrą identifikatorių, kaip vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
2.1.2. Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI gauna ir tvarko asmens duomenis;
2.1.3. Duomenų gavėjas – asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
2.1.4. Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse);
2.1.5. Duomenų tvarkymas – bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, kaupimas, saugojimas, užrašymas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys;
2.1.6. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis;
2.1.7. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose;
2.1.8. Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose;
2.1.9. Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
2.1.10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų;
2.1.11. Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis;
2.1.12. Kitos šioje Politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

3. Kokiais principais vadovaujamės tvarkydami asmens duomenis?
3.1. APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
3.1.1. Asmens duomenis APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI tvarko tik teisėtiems ir Politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti;
3.1.2. Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų;
3.1.3. APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami;
3.1.4. APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI atlieka asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;
3.1.5. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
3.1.6. Duomenų subjekto asmens duomenis gali sužinoti tik atitinkamą kompetenciją turintys APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, kuriuos APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI pasitelkė paslaugai teikti, ir tik tais atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti.
3.2. APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI gerbia Duomenų subjekto privatumą ir įsipareigoja nuolatos laikytis šiose Politikoje nurodytų Duomenų subjekto duomenų apsaugos principų.

4. Kokiais tikslais tvarkome asmens duomenis?
4.1. Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami atsižvelgiant į tai, kokiais tikslais Duomenų subjektas juos pateikė APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI ar kitais Duomenų subjekto patvirtintais tikslais.
4.2. Duomenų subjekto asmens duomenų naudojimo tikslai:
4.2.1. Duomenų subjekto atliekamo prekių ar paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui, administravimui;
4.2.2. Duomenų subjekto identifikavimui APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI informacinėse sistemose;
4.2.3. Duomenų subjekto identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI internetiniame puslapyje (kai tokią galimybę APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI suteikia);
4.2.4. nupirktų (užsakytų) prekių ar paslaugų kuponų, patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui ir pateikimui;
4.2.5. problemų, susijusių su sutarties vykdymu išsprendimui;
4.2.6. susisiekimui su Duomenų subjektu, pasikeitus Duomenų subjekto įsigytų prekių ar paslaugų sąlygoms;
4.2.7. kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;
4.2.8. APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI Tiesioginės rinkodaros tikslais;
4.2.9. saugumo, sveikatos, administraciniais, nusikaltimų prevencijos atskleidimo ir teisiniais tikslais;
4.2.10. verslo analitikai, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti prekių ar paslaugų kokybę;
4.2.11. susisiekimui su Duomenų subjektu, tikslu gauti kliento atsiliepimus apie įsigytas prekes ar paslaugas;
4.2.12. asmens kandidatūros darbo pareigoms užimti vertinimui, susisiekimui su atitinkamu kandidatu ir kt.;
4.2.13. auditui.
4.3. Duomenų subjektas, savanoriškai pateikdamas APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI savo asmens duomenis, patvirtina ir savanoriškai sutinka, kad APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI valdytų ir tvarkytų Duomenų subjekto asmeninius duomenis, laikantis šios Politikos, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų.
4.4. APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI įsipareigoja be Duomenų subjekto sutikimo neatskleisti asmens duomenų informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus, užtikrinant tinkamą sutarties įvykdymą, kitas su Duomenų subjekto užsakytų paslaugų tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI taip pat gali perduoti Duomenų subjekto asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI yra pasirašiusi atitinkamas Duomenų tvarkymo sutartis. Yra laikoma, kad Duomenų subjektas yra apie tai informuotas, su tuo sutinka ir APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI neprisiima atsakomybės dėl žalos, kylančios dėl trečiųjų asmenų naudojimosi Duomenų subjekto duomenimis tiek, kiek tai leidžia įstatymai. Visais kitais atvejais, Duomenų subjekto asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

5. Kokius asmens duomenis tvarkome?
5.1. APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI renkama asmens duomenų informacija gali būti: Duomenų subjekto pavadinimas, vardas, pavardė, kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, įsigytų prekių ar paslaugų gavimo adresas, buveinės/ gyvenamosios vietos adresas, įmonės, kurios vardu veikiama pavadinimas, kredito/debeto kortelių arba kiti mokėjimų duomenys, informacija apie Duomenų subjekto įsigytas prekes ir paslaugas (jų kiekiai, pirkimo datos, įsigytų prekių ir paslaugų kainos, pirkimo istorija), Duomenų subjekto prisijungimo vardas ir slaptažodžio koduota forma APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI internetiniame puslapyje (jeigu APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI tokią galimybę suteikia). APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Duomenų subjekto apsilankymą, pavyzdžiui: interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Duomenų subjektas pasiekia internetą, adresas; Duomenų subjekto apsilankymo APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI internetiniame puslapyje data ir laikas; kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Duomenų subjektas aplanko būdamas APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI internetiniame puslapyje; naudojama naršyklė; informacija apie Duomenų subjekto kompiuterio operacinę sistemą; mobiliųjų programėlių versijos; kalbos nustatymai ir kita. Jei Duomenų subjektas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI internetiniam puslapiui administruoti. Duomenų subjektas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI teikiamomis paslaugomis, tapęs registruotu APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI internetinio puslapio vartotoju ar lankydamasis APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI internetiniame puslapyje.
5.2. APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI renkama asmens duomenų informacija gali būti bet kokia aukščiau šiame straipsnyje nenurodyta, tačiau duomenų subjekto savanoriškai APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI pateikta arba kitu būdu APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI gauta ir teisėtai tvarkoma asmens duomenų informacija.

6. Kokios yra asmens duomenų subjekto teisės?
6.1. Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo priemonės:
6.1.1. Žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą. APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI, rinkdama asmens duomenis, privalo informuoti Duomenų subjektą, kokius asmens duomenis APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI tvarkys, kokiu tikslu atitinkami duomenys bus tvarkomi, kam ir kokiu tikslu jie gali būti teikiami ir/ ar kokios yra asmens duomenų nepateikimo pasekmės.
6.1.2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens duomenys yra tvarkomi. APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI gavusi Duomenų subjekto prašymą raštu (registruota pašto siunta arba elektroniniu laišku), ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia raštu (registruota pašto siunta arba elektroniniu laišku) prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Atsakymą Duomenų subjektui pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas prašymas, nebent Duomenų subjekto prašyme yra išreikštas pageidavimas informaciją gauti kitu būdu;
6.1.3. Reikalauti ištaisyti netikslius arba papildyti neišsamius savo asmens duomenis;
6.1.4. Reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisė būti pamirštam);
6.1.5. Reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
6.1.6. Gauti savo pateiktus Duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir/ar prašyti juos perduoti kitam duomenų valdytojui, jei tai atitinka įstatymų apibrėžtus kriterijus ir yra techniškai įmanoma;
6.1.7. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriu metu prieštarauti Duomenų tvarkymui. Kai duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Duomenų subjektas gali nesutikti su tokiu tvarkymu (teisė nesutikti). APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI, gavusi Duomenų subjekto nesutikimą nutraukti su asmens duomenų tvarkymu, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai informuoja Duomenų subjektą;
6.1.8. Bet kuriuo metu atšaukti bet kokį sutikimą, kurį Duomenų subjektas suteikė dėl asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
6.1.9. atsisakyti pateikti asmens duomenis, nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;
6.1.10. teikti skundą priežiūros institucijai, jei yra pažeidžiamos Duomenų subjekto teisės.

7. Kas yra slapukai („cookies“) ir kam jie naudojami?
7.1. APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI internetiniame puslapyje yra naudojami duomenų analizavimo valdymo įrankiai – slapukai („cookies”).
7.2. Naudodamasis APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI internetiniu puslapiu Duomenų subjektas sutinka, kad Duomenų subjekto kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi internetiniame puslapyje naudojami slapukai.
7.3. Slapukai yra nedideli duomenų kiekiai, kuriuos internetinis puslapis patalpina Duomenų subjekto kompiuteryje. Internetiniai puslapiai neturi atminties. Duomenų subjektui naršant po skirtingus interneto puslapius Duomenų subjektas nebus atpažintas kaip tas pats vartotojas. Slapukai leidžia internetiniam puslapiui atpažinti Duomenų subjekto naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis – prisiminti Duomenų subjekto pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Duomenų subjektą atpažinti, kai grįžta į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik Duomenų subjektui ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Duomenų subjektui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Duomenų subjekto laiką. Pavyzdžiui, jei Duomenų subjektas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams arba naršo internetiniame puslapyje, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui atsiminti specifinę informaciją. Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau naršyti internetiniame puslapyje ir pan. Sugrįžęs į internetinį puslapį, Duomenų subjektas gali rasti savo anksčiau pateiktą informaciją, taigi gali lengviau naudoti jau pritaikytas internetinio puslapio funkcijas.
7.4. Slapukų pagalba duomenų tvarkymas nesuteikia galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti vartotojo tapatybės.
7.5. APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI internetiniame puslapyje gali būti naudojami šių tipų slapukai:
7.6. Techniniai slapukai: jų pagalba APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI internetinio puslapio vartotojams APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI stengiasi pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių.
7.7. Funkciniai slapukai: jie leidžia prisiminti Duomenų subjekto pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetiniu puslapiu.
7.8. Analitiniai slapukai: jų pagalba siekiama suprasti, kaip APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI lankytojai naudoja APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI internetinį puslapį, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti internetinio puslapio darbą.
7.9. Komerciniai slapukai: šiuos slapukus APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI naudoja talpindama APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI reklamas kituose internetiniuose puslapiuose.
7.10. Kiekvieną kartą lankydamasis APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI internetiniame puslapyje Duomenų subjektas gali priimti ar atsisakyti naudotis slapukais, tačiau tokiu atveju APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI negali garantuoti internetinio puslapio naršymo kokybės. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet jei Duomenų subjektas nori, naršyklę gali lengvai modifikuoti, kad jų nepriimtų. Taigi, Duomenų subjektas turi galimybę bet kuriuo metu ištrinti dalį ar visus slapukus iš savo kompiuterio, ar juos užblokuoti, pasinaudodamas savo kompiuteryje esančia interneto naršykle. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI internetinio puslapio dalys Duomenų subjektui gali neveikti ar veikti netinkamai.
7.11. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.
7.12. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

8. Intelektinė nuosavybė
9.1. Jei nenurodyta kitaip, programinė įranga, reikalinga APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI paslaugoms, prieinama arba naudojama APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI internetiniame puslapyje ir intelektualinės nuosavybės teisės (įskaitant autorines teises) į internetinio puslapio turinį ir informaciją priklauso APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI. Be išankstinio APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI rašytinio sutikimo neleidžiama atgaminti, versti, adaptuoti ar kitu būdu naudoti kurią nors APB PAKĖNAS IR PARTNERIAI internetinio puslapio dalį (bet kokį turinį, logotipą, programinę įrangą, produktus, paslaugas ar kt.) trečiųjų asmenų komercinėje ūkinėje veikloje.

9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Ši Politika gali būti atnaujinama pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą, todėl rekomenduojame periodiškai analizuoti Politikos nuostatas.
9.2. Šios Politikos pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Scroll to Top

Šioje svetainėje pakenas.eu yra naudojami slapukai siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę ir statistikos tikslais. Jeigu nepageidaujate, kad slapukai būtų saugomi jūsų naršyklėje prašome juos išjungti savo naršyklės nustatymuose. Daugiau informacijos kaip mes tvarkome jūsų duomenis galite rasti privatumo politikos puslapyje.