DĖL AUTOMOBILIO REMONTO SUTARTIES KVALIFIKAVIMO KAIP VARTOJIMO SUTARTIES, PAGAL TOKIĄ SUTARTĮ DARBŲ KOKYBĖS, INFORMAVIMO PAREIGOS BEI JOS SĄLYGŲ VERTINIMO SĄŽININGUMO ASPEKTU

Ieškovė (rangovė) teismo prašė atmesti atsakovo (užsakovo) reikalavimą grąžinti už
automobilio remontą sumokėtus pinigus, kurį buvo patenkinusi Valstybinė vartotojų teisių apsaugos
tarnyba. Atsakovas priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovės pinigus, sumokėtus už netinkamai
atliktus automobilio remonto darbus. Šioje byloje nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas sudarė
užsakomų darbų paraišką-sutartį dėl automobilio remonto, kurioje buvo nurodyti atsakovo
nusiskundimai („neperjungia bėgių, važiuoja avariniu, nerodo greičio“). Po trijų dienų po remonto
atsakovas sugrįžo pas ieškovę, nurodė, kad neveikia automobilio automatinė pavarų dėžė, veikia tik
avariniu režimu (problemų dėl greičio rodymo nebekilo). Pirmosios ir apeliacinės instancijos
teismai tenkino ieškinį ir atmetė priešieškinį.
Kasacinis teismas nurodė, kad tais atvejais, kai viena sutarties dėl automobilio remonto šalis
rangovas yra verslininkas, o remontuojamas automobilis yra naudojamas kitos šalies užsakovo ar jo
šeimos buitiniams ar asmeniniams poreikiams tenkinti, tokia sutartis laikoma vartojimo rangos
sutartimi. Kasacinis teismas taip pat konstatavo, kad kai automobilio techninio aptarnavimo ir
remonto sutartis yra vartojimo sutartis, techninį aptarnavimą ir remontą atliekančio asmens
(verslininko) pareigos suteikti automobilio valdytojui (vartotojui) būtiną, teisingą, išsamią ir
neklaidinančią informaciją apimtis gali skirtis, be kita ko, priklausomai nuo užsakymo paraiškoje
automobilio valdytojo nurodytų gedimų ir (ar) pageidavimų konkretumo laipsnio. Tais atvejais, kai
automobilio valdytojas (vartotojas) užsakymo paraiškoje nurodo konkrečius pageidavimus (pvz.,
pakeisti automatinės pavarų dėžės valdymo bloką nauju), techninį aptarnavimą ir remontą
atliekančio asmens (verslininko) pareiga suteikti būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinančią
informaciją yra siauresnė, jos turinį pirmiausiai sudaro informacijos, susijusios su nurodyto
pageidavimo vykdymu, suteikimas vartotojui. Tuo tarpu kai automobilio valdytojas (vartotojas)
užsakymo paraiškoje nenurodo konkrečių pageidavimų, o tik automobilio ar atskirų jo agregatų
veikimo problemą (pvz., neperjungia bėgių, važiuoja avariniu režimu), techninį aptarnavimą ir
remontą atliekančio asmens (verslininko) pareigos suteikti vartotojui būtiną, teisingą, išsamią ir
neklaidinančią informaciją apimtis yra platesnė. Tokiu atveju verslininkas, be kita ko, privalo:
1) nustatyti ir informuoti vartotoją apie užsakymo paraiškoje nurodytos automobilio ar atskirų jo
agregatų veikimo problemos priežastis ir šioms priežastims pašalinti reikalingus remonto darbus;
2) nustatyti ir informuoti vartotoją apie automobilio ar atskirų jo agregatų veikimo problemos
išlikimo riziką tuo atveju, jei vartotojas atsisakytų visų ar dalies reikalingų darbų; 3) suderinti su
vartotoju atliktinų remonto darbų sąrašą. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad, atsižvelgiant į CK
6.663 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nuostatą, pagal kurią rangos darbų rezultatas turi būti tinkamas
naudoti pagal paskirtį protingą terminą, techninį aptarnavimą ir remontą atliekančio asmens
(verslininko) pareiga suteikti automobilio valdytojui (vartotojui) būtiną, teisingą, išsamią ir
neklaidinančią informaciją taip pat apima pareigą informuoti vartotoją apie: 1) egzistuojančias ir
panaudojant vidutinio (standartinio) lygio diagnostikos metodus įmanomas nustatyti priežastis
(susijusius gedimus, atskirų detalių ar mechanizmų veikimo kokybės trūkumus ir kt.), dėl kurių net
ir pašalinta užsakymo paraiškoje nurodyta automobilio ar atskirų jo agregatų veikimo problema gali
atsinaujinti (pasikartoti) per protingą laiką po remonto darbų atlikimo, t. y. dėl kurių rangos darbų,
kuriais pašalinama esama užsakymo paraiškoje nurodyta automobilio ar atskirų jo agregatų veikimo
problema, rezultatas nebus tinkamas naudoti pagal paskirtį protingą terminą; 2) šioms priežastims
pašalinti reikalingus papildomus remonto darbus, informuojant vartotoją apie užsakymo paraiškoje
nurodytą automobilio ar atskirų jo agregatų veikimo problemos atsinaujinimo per protingą laiką
riziką tuo atveju, jei jis atsisakytų visų ar dalies reikalingų papildomų darbų.
Vadovaudamasis vartotojo, kaip silpnesnės šalies, interesų prioritetinio gynimo principu,
kasacinis teismas formulavo tokią teisės aiškinimo taisyklę apžvelgiamos nutarties
41-43 punktuose:
41. tais atvejais, kai, atlikus automobilio remontą, pašalinama automobilio valdytojo
(vartotojo) užpildytoje užsakymo paraiškoje nurodyta automobilio ar atskirų jo agregatų veikimo
problema, tačiau nepraėjus protingam terminui po remonto darbų atlikimo ta pati problema
atsinaujina ir dėl to rangos darbų rezultatas tampa netinkamas naudoti pagal paskirtį (išskyrus
atvejus, kai vartotojas, informuotas apie nustatytoms automobilio ar atskirų jo agregatų veikimo
problemos priežastims pašalinti reikalingus papildomus remonto darbus, visų ar dalies jų atsisakė),
preziumuojama:
41.1. kad užsakymo paraiškoje nurodytos automobilio ar atskirų jo agregatų veikimo
problemos šalinimo darbai buvo atlikti netinkamai; ir (arba)
41.2. kad atliekant užsakymo paraiškoje nurodytos automobilio ar atskirų jo agregatų
veikimo problemos šalinimo darbus jau egzistavo kitos priežastys, dėl kurių ta pati problema
atsinaujino (pasikartojo) nepraėjus protingam terminui po remonto darbų atlikimo, ir kad šias
priežastis buvo galima nustatyti panaudojant vidutinio (standartinio) lygio diagnostikos metodus.
42. Tokiu atveju rangovas (verslininkas), gindamasis nuo vartotojo pretenzijos ar ieškinio,
turi paneigti šios nutarties 41.1 punkte nurodytą prezumpciją ir:
42.1. paneigti vieną iš šios nutarties 41.2 punkte nurodytų prezumpcijų; arba
42.2. įrodyti, kad jis tinkamai informavo vartotoją apie šios nutarties 41.2 punkte nurodytas
kitas priežastis, dėl kurių ta pati problema atsinaujino (pasikartojo) per protingą terminą po
remonto darbų atlikimo, ir šioms priežastims pašalinti reikalingus papildomus remonto darbus.
43. Rangovui (verslininkui) nepaneigus šios nutarties 41.1 punkte nurodytos prezumpcijos,
laikytina, kad remonto darbai atlikti netinkamai, todėl taikytini CK 6.665 straipsnyje nustatyti
vartotojo teisių gynimo būdai (rangovo atsakomybė už netinkamos kokybės darbą). Rangovui
(verslininkui) paneigus šios nutarties 41.1 punkte nurodytą prezumpciją, tačiau nepaneigus nė
vienos iš šios nutarties 41.2 punkte nurodytų prezumpcijų arba neįrodžius šios nutarties 42.2 punkte
nurodytų aplinkybių, laikytina, kad vartotojui nebuvo tinkamai atskleista būtina, teisinga, išsami ir
neklaidinanti informacija, todėl taikytini CK 6.2286
straipsnio 5 dalyje ir 6.674 straipsnyje nustatyti
vartotojo teisių gynimo būdai (rangovo atsakomybė už netinkamą užsakovo – vartotojo
informavimą).
Kasacinis teismas nurodė, kad įvykdžius sutartį (suteikus diagnostikos paslaugas ir atlikus
remonto darbus) dalis vartotojo užsakymo paraiškoje nurodytų problemų, dėl kurių nagrinėjamoje
byloje kilo ginčas („neperjungia bėgių, važiuoja avariniu“), buvo pašalinta, tačiau atsinaujino
(pasikartojo) per trumpą terminą (vėliausiai – per tris dienas) po remonto darbų atlikimo. Kasacinio
teismo vertinimu, toks terminas neatitinka CK 6.663 straipsnio 1 dalyje nustatyto protingo termino
reikalavimo. Atsižvelgiant į tai, remiantis nurodytais išaiškinimais, preziumuojama, kad užsakymo
paraiškoje nurodytos automobilio veikimo problemos („neperjungia bėgių, važiuoja avariniu“)
šalinimo darbai buvo atlikti netinkamai ir (arba) kad atliekant užsakymo paraiškoje nurodytos
problemos šalinimo darbus jau egzistavo kitos priežastys, dėl kurių ta pati problema atsinaujino
(pasikartojo), ir kad šias priežastis buvo galima nustatyti panaudojant vidutinio (standartinio) lygio
diagnostikos metodus. Todėl ieškovė (verslininkė), gindamasi nuo atsakovo (vartotojo) pareikšto
reikalavimo grąžinti už diagnostiką ir remontą sumokėtus pinigus, turėjo paneigti pirmiau nurodytas
prezumpcijas arba (paneigusi tik pirmąją prezumpciją) įrodyti, kad, vykdydama sutartį, ji informavo
vartotoją apie priežastis, dėl kurių ta pati problema gali atsinaujinti (pasikartoti) per protingą laiką
nuo remonto darbų atlikimo. Kasacinis teismas nurodė, kad ginčo atveju ieškovė nepaneigė šios
nutarties 41.1 punkte nurodytos prezumpcijos, kad užsakymo paraiškoje nurodytos automobilio ar
atskirų jo agregatų veikimo problemos šalinimo darbai buvo atlikti netinkamai. Kasacinio teismo
vertinimu, ieškovei nepaneigus šios nutarties 41.1 punkte nurodytos prezumpcijos, laikytina, kad
dalies užsakymo paraiškoje nurodytų automobilio veikimo problemų – „neperjungia bėgių, važiuoja
avariniu“ – šalinimo darbai buvo atlikti netinkamai. Kasacinis teismas konstatavo, kad tai sudaro
pagrindą taikyti CK 6.665 straipsnyje nustatytus vartotojo teisių gynimo būdus. Remiantis CK
6.665 straipsnio 1 dalies 2 punktu, jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių
darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo
naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje
nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar
sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo atitinkamai sumažinti darbų kainą. Atsižvelgdamas į
tai, kasacinis teismas sprendė, kad atsakovo reiškiamo ieškovei reikalavimo dalis grąžinti
sumokėtas lėšas už užsakymo paraiškoje nurodytų automobilio veikimo problemų – „neperjungia
bėgių, važiuoja avariniu“ šalinimo darbus yra pagrįsta.
Kasacinis teismas atkreipė dėmesį, kad tuo atveju, jei šioje byloje ieškovė būtų paneigusi tik
nutarties 41.1 punkte nurodytą prezumpciją įrodydama, kad automobilio pavaros šiuo metu
nepersijunginėja ne dėl jos anksčiau diagnozuotų ir pašalintų priežasčių, o dėl kitų – mechaninių
priežasčių, nebūtų pagrindo taikyti CK 6.665 straipsnyje nustatytų vartotojo teisių gynimo būdų,
tačiau išliktų pagrindas taikyti CK 6.2286
straipsnio 5 dalyje ir 6.674 straipsnyje nustatytus
vartotojo teisių gynimo būdus (rangovo – verslininko atsakomybę už netinkamą užsakovo –
vartotojo informavimą). Tokiu atveju, siekdama išvengti atsakomybės už netinkamą užsakovo –
vartotojo informavimą taikymo, ieškovė būtų turėjusi: 1) paneigti vieną šios nutarties 41.2 punkte
nurodytų prezumpcijų, t. y. įrodyti, kad atliekant užsakymo paraiškoje nurodytos automobilio
veikimo problemos šalinimo darbus neegzistavo priežastys, dėl kurių ta pati problema atsinaujino
(pasikartojo), arba kad šių priežasčių nebuvo galima nustatyti panaudojant vidutinio (standartinio)
lygio diagnostikos metodus; arba 2) įrodyti šios nutarties 42.2 punkte nurodytą aplinkybę – kad ji
tinkamai informavo vartotoją apie priežastis, dėl kurių ta pati problema atsinaujino (pasikartojo)
nepraėjus protingam terminui nuo remonto darbų pabaigos, ir šioms priežastims pašalinti
reikalingus papildomus remonto darbus.
Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad šalių sudarytoje užsakomų darbų sutartyje
5.4.3 punkte nustatyta, jog ieškovė nesuteikia garantijos atliekamiems darbams, kai užsakovo
prašymu arba sutikimu ieškovė panaudojo ne originalias ir (ar) nenaujas detales. Kasacinis teismas
konstatavo, kad dėl užsakomų darbų sutarties 5.4.3 punkte įtvirtintos sąlygos atsiranda ryškus
neatitikimas tarp iš sutarties kylančių šalių teisių ir pareigų atsakovo, kaip vartotojo, nenaudai, todėl
ši sutarties sąlyga pripažintina negaliojančia CK 6.2284
straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu.
Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas panaikino pirmosios ir apeliacinės
instancijos teismo procesinius sprendimus ir tenkino ieškinį ir priešieškinį iš dalies.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-350-969/2020

Pasidalinkite straipsniu!

Facebook
LinkedIn
Scroll to Top

Šioje svetainėje pakenas.eu yra naudojami slapukai siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę ir statistikos tikslais. Jeigu nepageidaujate, kad slapukai būtų saugomi jūsų naršyklėje prašome juos išjungti savo naršyklės nustatymuose. Daugiau informacijos kaip mes tvarkome jūsų duomenis galite rasti privatumo politikos puslapyje.