DĖL NEBAIGTO STATYTI STATINIO NAUDOJIMO

Teisinis reglamentavimas
 1. Statinio statybos užbaigimą, bei galimą atsakomybę už statinio naudojimą pažeidžiant įstatymuose nustatytus statinio naudojimo reikalavimus, numato šie teisės aktai:
 • LR Statybos įstatymas;
 • LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas.
 1. Statybos įstatymas numato, jog statinių naudotojai pastatytą naują ypatingą ar neypatingą statinį gali naudoti tik įvykdžius šio įstatymo nustatytus reikalavimus:
 • statinių statyba turi būti užbaigiama surašant statybos užbaigimo aktą;
 • atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinį ir daiktines teises į jį privaloma įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo statybos užbaigimo akto gavimo dienos, deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ir įregistravimo dienos arba nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos.
 1. Jei aukščiau nurodyti įstatymo reikalavimai yra neįgyvendinami, t.y. statinys pradedamas naudoti neįgyvendinus reikalavimų užbaigti statinio statybą ir įregistruoti statinį, tokiu atveju taikoma Statybos įstatyme ir Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta atsakomybė.
 2. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, jog dėl neužbaigto statinio naudojimo gali kilti ir kitos neigiamos pasekmės.
 3. Statinių naudojimo priežiūrą atlieka viešojo administravimo subjektai – savivaldybių administracijos. Pagal Statybos įstatymą, statinių naudojimo priežiūrą atliekantys viešojo administravimo subjektai tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo šio įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus.
 4. Viešojo administravimo subjektas, atliekantis statinio naudojimo priežiūrą, turi teisę:
 • paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį, pareikalauti, kad statinio naudotojas imtųsi priemonių žmonėms apsaugoti, jei būtina, pareikalauti, kad būtų organizuota jų evakuacija, sustabdytas statinio naudojimas, uždrausta bet kokia veikla statinyje (jei reikia – ir statinio sklype ar teritorijoje);
 • nustatyti terminus visiems 1 punkte išvardytiems veiksmams įvykdyti ir nedelsiant pranešti statinio savininkui (kai naudotojas nėra statinio savininkas);
 • kreiptis į policiją, kad būtų laikinai apribotas patekimas į statinio teritoriją ar patalpą, būtų sustabdyti vykdomi darbai, apribotas ar uždraustas transporto eismas, jei kyla pavojus aplinkai, viešajai tvarkai, asmens ar valstybės saugumui;
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba teikti administracinių teisės pažeidimų bylas teismui;
 • savo funkcijoms atlikti netrukdomai patekti į naudojamą statinį, apžiūrėti jį, gauti su statinio naudojimu ir jo technine priežiūra susijusius dokumentus;
 • viešojo administravimo subjektų, atliekančių statinio naudojimo priežiūrą, pareigūnai turi teisę reikalauti, kad statinio naudotojas pateiktų privalomuosius statinio priežiūros dokumentus, ir leistų atlikti jiems pavestas kitas statinio naudojimo priežiūros funkcijas.
 1. Nevykdant statinio naudojimo priežiūrą atliekančių pareigūnų reikalavimų, gali būti taikoma Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta atsakomybė.
Teisinės pasekmės
 1. Nesilaikant nurodytų įstatymų reikalavimų naudoti statinį tik tinkamai užbaigus jo statybą, juridiniam asmeniui gresia atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 51 straipsnį. Straipsnio redakcija nuo 2014-10-07:
 • „51 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už statinio (jo patalpų) naudojimą pažeidžiant nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimą ne pagal paskirtį

 Už statinio (jo patalpų) naudojimą pažeidžiant šiame ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimą ne pagal paskirtį, išskyrus atvejus, kai statinys (jo patalpos) Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka naudojamas (naudojamos) ne pagal paskirtį, skiriama bauda nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki septynių tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimties eurų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šiame straipsnyje numatytą pažeidimą, skiriama bauda nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų.“

 1. Nesilaikant nurodytų įstatymų reikalavimų naudoti statinį tik tinkamai užbaigus jo statybą, fiziniam asmeniui gresia atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos Administracinio teisės pažeidimų kodekso 1892 straipsnį. Straipsnio redakcija nuo 2014-10-16:
 • „1892 Statinio (jo patalpų) naudojimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimas ne pagal paskirtį

Statinio (jo patalpų) naudojimas pažeidžiant Statybos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimas ne pagal paskirtį, išskyrus atvejus, kai statinys (jo patalpos) naudojamas (naudojamos) ne pagal paskirtį Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.“

 1. Statybos valstybinę priežiūrą ir statinių naudojimo priežiūrą atliekančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymas, tyčinis kliudymas jiems atlikti savo pareigas arba statybos valstybinę priežiūrą ir statinių naudojimo priežiūrą atliekančio pareigūno garbės ir orumo įžeidimas, fiziniam asmeniui užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos Administracinio teisės pažeidimų kodekso 1894 straipsnį. Straipsnio redakcija nuo 2014-10-16:
 • „Statybos valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių dvidešimt septynių eurų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų.

Tyčinis kliudymas statybos valstybinę priežiūrą atliekantiems pareigūnams atlikti savo pareigas ir (arba) statybos valstybinę priežiūrą atliekančio pareigūno garbės ir orumo įžeidimas, reiškiamas žodžiu ar gestais, įžeidžiančiu, įžūliu ar provokuojančiu elgesiu, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų ir pareigūnams – nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų.

Statinių naudojimo priežiūrą atliekančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių dvidešimt septynių eurų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio ketvirtojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų.

Tyčinis kliudymas statinių naudojimo priežiūrą atliekantiems pareigūnams atlikti savo pareigas ir (arba) statinių naudojimo priežiūrą atliekančio pareigūno garbės ir orumo įžeidimas, reiškiamas žodžiu ar gestais, įžeidžiančiu, įžūliu ar provokuojančiu elgesiu, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto penkiolikos eurų ir pareigūnams – nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų.“

 

Pasidalinkite straipsniu!

Facebook
LinkedIn
Scroll to Top

Šioje svetainėje pakenas.eu yra naudojami slapukai siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę ir statistikos tikslais. Jeigu nepageidaujate, kad slapukai būtų saugomi jūsų naršyklėje prašome juos išjungti savo naršyklės nustatymuose. Daugiau informacijos kaip mes tvarkome jūsų duomenis galite rasti privatumo politikos puslapyje.