202203.21

Kuo skiriasi santuokos nutraukimas ir skyrybos? Siaurąją prasme – tai tos pačios reikšmės žodžiai. Plačiąja prasme, skyrybomis gali baigtis ne tik santuoka, tačiau ir bendras šalių gyvenimas nesusituokus, kai nėra sudaryta, o šalys kartu gyvena nesusituokusios. Santuoką galima nutraukti tik teismo tvarka. Teismo tvarka skyrybos gali būti vykdomos bendru sutarimu, kai pasirašomas bendras šalių (sutuoktinių) dokumentas arba vienašališkai, kai į teismą kreipiasi viena iš šalių (sutuoktinis). Pagal Lietuvoje galiojantį teisinį reguliavimą, santuokai nutraukti (skyryboms) pakanka vienos iš šalių (sutuoktinių) valios. Nesutikimas su skyrybomis – negalioja. Taigi, žemiau apie skyrybų procedūras.

Santuokos nutraukimas

Santuokos nutraukimas yra procesas, kai nutraukiama šalių sudaryta santuoka. Įstatymas išskiria tris santuokos nutraukimo būdus:

 • Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu,
 • Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu,
 • Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės.

Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu yra praktikoje dažniausiai sutinkamas santuokos nutraukimo būdas, kai šalys susitaria dėl visų esminių aplinkybių, kurios turi būti aptartos nutraukiant santuoką. Tai supaprastinta santuokos nutraukimo tvarka. Klausimai, kurie turi būti išspręsti (dėl jų turi būti susitarta) nutraukiant santuoką, yra šie (8 esminiai klausimai):

 • sutuoktinio išlaikymas/ išlaikymo atsisakymas,
 • gyvenamoji vieta (globa),
 • išlaikymas,
 • bendravimo tvarka su vaikais to iš tėvų, kuriam nepriskirta globa,
 • sprendimų priėmimas dėl esminių gyvenimo klausimų,
 • bendras ir jo padalinimo tvarka,
 • bendros skolos ir jų padalinimo tvarka,
 • pavardės po ištuokos.

Susitarimas dėl aukščiau nurodytų sąlygų turi būti įformintas raštu, ir jis vadinamas sutartimi dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Sutuoktiniai parengę prašymą teismui dėl santuokos nutraukimo ir prie jo pridėję sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių bei visus reikalingus įrodymus, gali kreiptis į teismą dėl ištuokos. Teismas, gavęs tinkamai įformintus aukščiau nurodytus dokumentus, privalo iškelti civilinę bylą ir operatyviai nutraukti santuoką.

Santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu esminiai etapai yra šie:

 • Duomenų ir dokumentų surinkimas (pažymos iš Regitros, kitų viešųjų registrų apie turtą ir pan.),
 • Dokumentų, kurie bus teikiami teismui (prašymas dėl santuokos nutraukimo, sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, rašytiniai įrodymai) parengimas,
 • Dokumentų pateikimas teismui,
 • Bylos iškėlimas teisme ir pasirengimas nagrinėti bylą (žodžiu arba rašytine tvarka),
 • Bylos išnagrinėjimas teisme (jeigu žodžiu, tai kviečiamos šalys arba jų atstovai; jeigu rašytine tvarka – tai šalys į posėdį nekviečiamos),
 • Teismo sprendimo priėmimas,
 • Teismo sprendimo įsigaliojimas.

Santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu privalumai:

 • nereikalinga mediacija (ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka),
 • greitis (jeigu naudojatės mūsų paslaugomis, tai 1-6 etapai užtrunka apie 6-8 savaites),
 • maža kaina (kainuoja tik advokato (advokatų) paslaugos),
 • sugaištas laikas.

Santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu trūkumas – sutuoktinių sprendimas nutraukti santuoką gali būti skubotas – po teismo sprendimo priėmimo kelio atgal nelieka.

Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu

vieno sutuoktinio prašymu nutraukiama išimtiniais atvejais, tik jeigu sutuoktiniai daugiau kaip vienerius metus yra įregistravę separaciją, arba jeigu vienas iš sutuoktinių objektyviai negali gyventi santuokoje, kai pripažintas neveiksniu, nežinia kur esančiu, atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus. Tik aukščiau nurodytais atvejais sutuoktinis turi teisę nutraukti santuoką šiuo pagrindu. Jis užpildo atitinkamą prašymą ir pateikia jį teismui. Teismas supaprastinta tvarka išnagrinėja prašymą ir išsprendžia visus su santuokos nutraukimu susijusius klausimus, kurie buvo paminėti aukščiau.

Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės

Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės tai ištuokos procedūra, kuri vykdoma teismo tvarka tais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių nepageidauja nutraukti santuokos, vengia ištuokos arba šalys nesutaria dėl klausimų, kurie turi būti išsprendžiami išsituokiant. Kai sutuoktinis, pageidaujantis nutraukti santuoką, siekia akcentuoti kito sutuoktinio kaltę arba kai nesutariama dėl klausimų, kurie turi būti išspręsti nutraukiant santuoką, tai gali būti nutraukta tik šiuo pagrindu. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės – tai nesupaprastinta ištuokos procedūra, kuri vykdoma nagrinėjant civilinę bylą teisme. Ji vykdoma tik teismo tvarka, vienam iš sutuoktinių pateikiant teismui ieškinį dėl santuokos nutraukimo. Visi privalumai, kurie egzistuoja nutraukiant santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, tampa šios procedūros trūkumais.

Prieš kreipiantis į teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo, yra privaloma mediacija. Mediacija – tai išankstinė ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka, kai įstatymų nustatyta tvarka paskiriamas mediatorius, kuris bando šalis sutaikyti, kad jie tęstų santuoką, arba pašalinti nesutarimus dėl klausimų, kurie turi būti išsprendžiami nutraukiant santuoką (8 esminiai klausimai). Jeigu mediacija nepavyksta, tai mediatorius išduoda pažymą apie tai, kad mediacijos procedūra baigta, ir ginčas sprendžiamas teisme. Bylos iškėlimui pakanka vieno iš sutuoktinių valios – pakanka parengti ir pateikti teismui ieškinį. Ieškinyje turi būti nurodoma kaip bus sprendžiami 8 esminiai klausimai, susiję su ištuoka. Byloje dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės privaloma nurodyti, kuris iš sutuoktinių ar abu yra kalti dėl santuokos iširimo.

Bendro gyvenimo nesusituokus pabaiga

Jeigu šalys nebuvo sudariusios santuokos, tai jų skyrybų procesas gali vykti supaprastinta tvarka (kai sudaroma taikos sutartis) arba ginčo tvarka pateikiant teismui ieškinį. Bendro gyvenimo nesusituokus skyrybų procedūra supaprastinta tvarka yra panaši į santuokos nutraukimą bendru sutikimu. Reikalingas bendras sutarimas (taikos sutartis) šiais klausimais:

 • vaikų gyvenamoji vieta (globa),
 • vaikų išlaikymas,
 • bendravimo tvarka su vaikais to iš tėvų, kuriam nepriskirta vaikų globa,
 • sprendimų priėmimas dėl esminių vaikų gyvenimo klausimų,
 • bendras ir jo padalinimo tvarka,
 • bendros skolos ir jų padalinimo tvarka.

Jeigu nesusitaria, tai viena iš šalių turi teisę inicijuoti procesą vienašališkai. Šiuo atveju yra privaloma mediacija. Nepavykus išspręsti ginčo mediacijos pagalba, gali būti teikiamas teismui.


Dėl konsultacijų, dokumentų parengimo, atstovavimo, susisiekite telefonu +37064771764

Plačiau apie mūsų teikiamas skyrybų paslaugas