Uždarosios akcinės bendrovės steigimas

Uždarosios akcinės bendrovės steigimas

Uždaroji akcinė bendrovė gali būti steigiama per notarą arba elektroniniu būdu.
Steigiant uždarąją akcinę bendrovę per notarą, būtina tinkamai paruošti dokumentus, reikalingus steigimui. Steigiant elektroniniu būdu pakanka dokumentus paruošti pagal VĮ Registro centro paruoštas elektronines dokumentų formas.
Uždarosios akcinės bendrovės pavadinime turi būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai „uždaroji akcinė bendrovė“ arba šių žodžių santrumpa „UAB“, pavadinimai sudaromi vadovaujantis Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2,5 tūkstančio eurų. Bendrovės įstatai yra dokumentas, kuriuo bendrovė vadovaujasi savo veikloje. Bendrovės įstatuose turi būti nurodyta:
1) bendrovės pavadinimas;
2) bendrovės teisinė forma;
3) bendrovės veiklos tikslai, nurodant veiklos objektą;
4) bendrovės įstatinio kapitalo dydis;
5) akcijų skaičius, taip pat jų skaičius pagal klases, nominali vertė ir suteikiamos teisės;
6) visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka;
7) kiti bendrovės organai, jų kompetencija, šių organų narių rinkimo ir atšaukimo tvarka;
8) bendrovės pranešimų skelbimo tvarka;
9) šaltinis, kuriame skelbiami vieši pranešimai;
10) bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka;
11) sprendimų dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka, bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka;
12) bendrovės įstatų keitimo tvarka;
13) bendrovės veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;
14) įstatų pasirašymo data.
Bendrovės steigėjai gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Bendrovės steigimo sutartis sudaroma, kai bendrovę steigia du ar daugiau steigėjų. Kai bendrovę steigia vienas steigėjas, sudaromas bendrovės steigimo aktas. Bendrovės steigimo sutartyje turi būti nurodyta:
1) duomenys apie steigėjus;
2) steigiamos bendrovės pavadinimas ir buveinė;
3) asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai bendrovei, bei jų teisės ir pareigos;
4) bendrovės įstatinio kapitalo dydis;
5) akcijos nominali vertė, emisijos kaina;
6) akcijų skaičius pagal klases, jų suteikiamos teisės;
7) kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius, taip pat jų skaičius pagal klases;
8) kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų apmokėjimo tvarka ir terminai, taip pat pradinių įnašų įmokėjimo tvarka ir terminai;
9) kiekvieno steigėjo nepiniginis įnašas, jeigu akcijos iš dalies apmokamos nepiniginiu įnašu;
10) steigiamojo susirinkimo sušaukimo terminai, jeigu steigiamasis susirinkimas šaukiamas;
11) steigiamos bendrovės dokumentų, taip pat informacijos, susijusios su steigiamuoju susirinkimu, pateikimo steigėjams tvarka, jeigu steigiamasis susirinkimas šaukiamas;
12) steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą;
13) sandorių steigiamos bendrovės vardu sudarymo ir jų tvirtinimo tvarka;
14) pradinių įnašų grąžinimo tvarka, jei bendrovė nebūtų įregistruota;
15) steigimo sutarties sudarymo data.
Iki bendrovės įregistravimo turi būti sušauktas steigiamasis susirinkimas. Steigiamajame susirinkime kiekvienas steigėjas turi tiek balsų, kiek jam suteikia jo pasirašytos akcijos.
Steigiamajam susirinkimui (taip pat pakartotiniam susirinkimui) taikomos Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos visuotiniam akcininkų susirinkimui nuostatos dėl atstovavimo, kvorumo nustatymo, sprendimų priėmimo bei protokolo surašymo. Steigiamasis susirinkimas turi patvirtinti akcinės bendrovės steigimo ataskaitą, išrinkti visuotinio akcininkų susirinkimo renkamų bendrovės organų narius, taip pat gali spręsti kitus visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai Akcinių bendrovių įstatymo priskirtus klausimus.Uždarosios akcinės bendrovės steigiamasis susirinkimas gali būti nešaukiamas, jeigu steigimo sutartyje ar steigimo akte yra nurodyti pagal įstatus visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo uždarosios akcinės bendrovės organo nariai.

Dėl konsultacijų, dokumentų parengimo, atstovavimo, susisiekite telefonu +37064771764

Scroll to Top

Šioje svetainėje pakenas.eu yra naudojami slapukai siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę ir statistikos tikslais. Jeigu nepageidaujate, kad slapukai būtų saugomi jūsų naršyklėje prašome juos išjungti savo naršyklės nustatymuose. Daugiau informacijos kaip mes tvarkome jūsų duomenis galite rasti privatumo politikos puslapyje.