Viešosios įstaigos steigimas

Viešosios įstaigos steigimas

Viešoji įstaiga – tai pelno nesiekiantis juridinis asmuo.
Viešoji įstaiga gali būti steigiama elektroniniu būdu arba per notarą.
Viešosios įstaigos steigėjai gali būti valstybė, savivaldybės ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys. Steigėjų skaičius neribojamas.
Viešosios įstaigos steigimo teisinis pagrindas yra šio Įstatymo nustatyta tvarka steigėjų sudarytas viešosios įstaigos steigimo sandoris – viešosios įstaigos steigimo sutartis ar steigimo aktas.
Viešosios įstaigos steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai ar jų įgalioti asmenys. Jeigu steigėjas yra vienas asmuo, jis ar jo įgaliotas asmuo pasirašo viešosios įstaigos steigimo aktą. Iki viešosios įstaigos įregistravimo šaukiamas steigiamasis susirinkimas. Jis turi paskirti viešosios įstaigos vadovą, taip pat sudaryti kolegialius organus, jeigu jie yra numatyti viešosios įstaigos įstatuose. Steigiamajame susirinkime turi teisę balsuoti visi viešosios įstaigos steigėjai. Vienas steigėjas steigiamajame susirinkime turi vieną balsą, jeigu viešosios įstaigos steigimo sutartyje nenustatyta kitaip. Kai steigėjas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami steigiamojo susirinkimo sprendimams. Viešosios įstaigos steigiamasis susirinkimas gali būti nešaukiamas, jeigu steigimo sutartyje ar steigimo akte nurodytas viešosios įstaigos vadovas, taip pat kolegialūs organai ir jų nariai, jeigu viešosios įstaigos įstatuose nurodyta, kad sudaromi kolegialūs organai. Viešosios įstaigos steigimo sutartyje turi būti nurodyta:
1) steigėjai (fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai ir gyvenamųjų vietų adresai; juridinių asmenų pavadinimai, buveinės, kodai, jų atstovų vardai ir pavardės). Jeigu steigėja yra valstybė ar savivaldybė, turi būti nurodyta valstybės ar savivaldybės institucija, kuriai pavedama atstovauti steigėjai;
2) viešosios įstaigos pavadinimas ir buveinė;
3) viešosios įstaigos veiklos sritis (sritys) ir tikslai;
4) steigėjų turtiniai ir neturtiniai įsipareigojimai, jų vykdymo tvarka ir terminai;
5) steigimo išlaidų kompensavimo tvarka;
6) ginčų tarp steigėjų sprendimo tvarka;
7) asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai viešajai įstaigai, jų teisės ir įgaliojimai;
8) steigiamojo susirinkimo sušaukimo ir sprendimų priėmimo jame tvarka, jeigu steigiamasis susirinkimas šaukiamas;
9) steigimo sutarties sudarymo data.
Steigimo aktui taikomi steigimo sutarties reikalavimai, išskyrus 6 ir 8 punktuose nurodytus reikalavimus.
Viešoji įstaiga savo veikloje vadovaujasi įstatais. Viešosios įstaigos įstatuose turi būti nurodyta:
1) viešosios įstaigos pavadinimas;
2) teisinė forma – viešoji įstaiga;
3) veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas;
4) veiklos tikslai (jie turi būti apibūdinti aiškiai ir išsamiai, nurodant veiklos sritis bei rūšis);
5) asmens tapimo nauju dalininku tvarka;
6) dalininko teisių pardavimo kitiems asmenims tvarka;
7) dalininkų įnašų perdavimo viešajai įstaigai tvarka;
8) visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka;
9) kolegialių organų, jeigu tokie organai sudaromi, kompetencija, šių organų narių rinkimo ir atšaukimo tvarka;
10) viešosios įstaigos vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarka, jo kompetencija;
11) įstatų keitimo tvarka;
12) filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka;
13) dokumentų ir kitos informacijos apie viešosios įstaigos veiklą pateikimo dalininkams tvarka;
14) šaltinis, kuriame skelbiami viešosios įstaigos vieši pranešimai;
15) informacijos apie viešosios įstaigos veiklą pateikimo visuomenei tvarka.
Viešosios įstaigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris nustatyta tvarka yra perdavęs viešajai įstaigai įnašą ir turi nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teisės yra perleistos įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka. Viešosios įstaigos steigėjai, Viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatų nustatyta tvarka perdavę viešajai įstaigai įnašą, tampa jos dalininkais. Jeigu viešosios įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas viešosios įstaigos savininku.
Viešajai įstaigai įregistruoti juridinių asmenų registrui turi būti pateikta steigimo sutartis, įstatai ir kiti viešajai įstaigai įregistruoti įstatymų nustatyti dokumentai.

Dėl konsultacijų, dokumentų parengimo, atstovavimo, susisiekite telefonu +37064771764

Scroll to Top

Šioje svetainėje pakenas.eu yra naudojami slapukai siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę ir statistikos tikslais. Jeigu nepageidaujate, kad slapukai būtų saugomi jūsų naršyklėje prašome juos išjungti savo naršyklės nustatymuose. Daugiau informacijos kaip mes tvarkome jūsų duomenis galite rasti privatumo politikos puslapyje.